Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2016-07-28
11:54

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Od 8 grudnia 2021 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, które zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524; dalej również: „ustawa” ).

Przedmiotowa ustawa określa:

 • zasady otwartości danych,
 • zasady i tryb udostępniania oraz przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
 • podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje,
 • warunki ponownego wykorzystywania,
 • zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Otwarte dane – informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków, o których mowa w rozdziale 3 ustawy, kompletne, aktualne, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym
do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika.

Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego lub wykorzystuje dane prywatne.

Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia,
w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.: http://bip.mazowieckie.com.pl/
 2. udostępniane na stronie internetowej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.: http://www.mazowieckie.com.pl/
 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (dalej również: „Spółki KM”) i na jej stronie internetowej.

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
oraz na stronie internetowej Spółki KM nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego
  od podmiotu zobowiązanego,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych,
 4. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek.

Spółka KM określa warunki ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i przekazuje je wnioskodawcy.

Zasady odpowiedzialności Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

 

 1. Spółka KM nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej
  lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. Spółka KM nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.
 3. Spółka KM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem
  lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania powyższych informacji przysługujących Spółce KM.

 

Tryb wnioskowy.

 

 1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek
  w przypadkach gdy:
 1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,
 2. informacja została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie
  albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych
  w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 2. Wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane
  lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 1. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty:

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zostały określone w Uchwale Nr 450/Z/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej
oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (w załączeniu).

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie lub odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (w przypadku jeżeli ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych
  we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności).
 2. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody
  na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo
  do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy
  (np.: ochrona informacji niejawnych, ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorstwa, naruszenie praw autorskich i pokrewnych przysługujących podmiotom trzecim).
 3. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania
  lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały określone
w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).