Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Od 16 czerwca 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, które zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

 

Przedmiotowa ustawa określa:

 • zasady i tryb udostępniania oraz przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
 • podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje,
 • warunki ponownego wykorzystywania,
 • zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.: http://bip.mazowieckie.com.pl/
 2. udostępniane na stronie internetowej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.: http://www.mazowieckie.com.pl/
 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. i na jej stronie internetowej.

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Spółki KM nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek.

Spółka KM określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, jest obowiązek poinformowania przez wnioskodawcę o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

 1. Spóła KM nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. Spółka KM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Spółce KM.

 

Tryb wnioskowy

1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

    • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,

    • informacja została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

    • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

    • informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie  teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

3. Wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, musi zawierać w szczególności:

     • nazwę podmiotu zobowiązanego,

     • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

     • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

     • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

     • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

     • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty:

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zostały określone w Uchwale Nr 372/Z/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (załącznik do pobrania poniżej). 

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu Zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 2. Zgodnie z treścią art. 6 i 23 ust. 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np.: ochrona informacji niejawnych, ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy, naruszenie praw autorskich i pokrewnych przysługujących podmiotom trzecim).
 3. Zgodnie z treścią art. 6 i 23 ust. 5 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 powyższej ustawy, tj.: kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 4. Wnioskodawca niezadowolony z powyższych decyzji może wystąpić, zgodnie z pouczeniem w treści decyzji, do Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
 5. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), z tym że:

        • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

        • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

Pliki: