Ulga 95%

Przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży:

1. inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do:

a) I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową,

b) II lub III grupy inwalidów, albo całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy i jednocześnie zaliczanym do I grupy inwalidów (lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji), z ogólnego stanu zdrowia, na podstawie książki inwalidy wojennego – wojskowego.

2. kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów albo uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na podstawie legitymacji kombatanta.

3. osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uznawać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy).

Prawo do ulgi poświadcza jeden z nw. dokumentów:

a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

i) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,

j) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,

k) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,

l) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,

m) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

4. osobom niewidomym, jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidę I grupy) z powodu stanu narządu wzroku oraz osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi zaliczeni do II grupy inwalidów, z powodu stanu narządu wzroku.
Prawo do ulgi poświadcza jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy albo znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu wzroku wystawione przez uprawniony organ.

5. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych uznanym za:

a) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uznawać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy,

b) osoby całkowicie niezdolne do pracy, na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z odpowiednim wpisem (o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy), wystawionej przez organ rentowy.

Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Kategoria: