Ulga 33%

Ulga 33% przysługuje:

 1. nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych
  o uprawnieniach szkół publicznych, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, tj. legitymacji służbowej nauczyciela,
 2. nauczycielom akademickim, na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego,
 3. nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach/sekcjach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, na podstawie legitymacji nauczyciela wydanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 4. honorowym dawcom krwi, którzy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 (tylko bilety jednorazowe). Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest zaświadczenie, potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, które zawiera:

  1) datę wydania;
  2) imię i nazwisko dawcy krwi;
  3) numer PESEL dawcy krwi;
  4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

  Uprawnienie do ulgi 33% przysługuje przez 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia albo do 26 lipca 2021 r. – jeżeli zaświadczenie potwierdzające 3 donacje krwi lub jej składników,
  w tym osocza po chorobie COVID-19 było wydane przed 26 stycznia 2021 r.

  Do nowych uprawnień honorowego dawcy krwi donacje liczone są od 14 marca 2020 r.

Kategoria: