Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

I. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w pociągach innych przewoźników

Dla wygody naszych podróżnych niektóre bilety KM są honorowane w pociągach innych przewoźników. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

1. Honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej:

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina oraz S3 na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich, w tym również Bilet Lotniskowy.

Dodatkowo w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, bilety z taryfy Kolei Mazowieckich są uznawane w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM, na odcinkach wskazanych na podstawie odrębnych komunikatów.

W pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

a) jednorazowe,
b) strefowe czasowe,
c) abonamentowe,
d) okresowe:

 • odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
 • strefowe: miesięczne, kwartalne,
 • sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty

oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny). 

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

UWAGA! Podróżni posiadający bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej, podczas kontroli biletów przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM), zobowiązani są do okazania wraz z Kartą „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

2. Warszawska Kolej Dojazdowa

Honorowane są bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne w następujących relacjach:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Wzajemne honorowanie biletów, wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy spółkami Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie, dotyczy wyłącznie biletów okresowych na przejazdy osób w ww. relacjach. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu spółki, której środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W związku z powyższym, podróżni z ważnymi ww. biletami na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

3. W pociągach REGIO Przewozów Regionalnych (POLREGIO) honorowane są  bilety Kolei  Mazowieckich (wydane z kas biletowych, terminali mobilnych w pociągu, z biletomatów), w tym zakodowane na Karcie Mazowieckiej:

1) na odcinkach Siedlce – Czeremcha oraz Siedlce – Łuków:
    a) sieciowe KM,
    b) jednorazowe i odcinkowe wydane:

 • wg oferty: KM-35, Firma z KM,
 • z ulgą: na Kartę Dużej Rodziny, 75%;

2) na odcinku Łowicz Główny – Kutno:
    a)  wydane wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w bezpośredniej relacji Warszawa – Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
    b)  sieciowe KM.    

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku biletów KM zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, podróżny zobowiązany jest do okazania organom kontrolnym w pociągach PR, łącznie z Kartą, Potwierdzenia sprzedaży wydanego przy każdorazowym doładowaniu Karty.

Podróżny bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów ujawniony w pociągu podczas kontroli, traktowany jest jako podróżny bez ważnego  biletu. W takim przypadku organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto Koleje Mazowieckie i Przewozy Regionalne (POLREGIO) wzajemnie honorują bilety,
w następujących przypadkach:

1) przerwy w ruchu pociągów;
2) nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:
    a) szlaku lub
    b) stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:
         - przekroczy 60 minut, albo
         - nie  przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
    a) opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut, albo
    b) w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający kontynuację podróży do stacji,  do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie;
4) jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 min.) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.

4. PKP Intercity

W przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
 2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
 3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

„PKP Intercity” S.A. (dalej „PKP IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (dalej „KM”), w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem KM ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji docelowej;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie KM pociągiem uruchamianym przez PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem PKP IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP IC zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

1. przewozu pasażerów z biletami KM w:

a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP);

2. przypadków:

a) odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny;
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna - honorowane są bilety KM w przypadku:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1) odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2) opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony”.

II. W pociągach Kolei Mazowieckich honorowane są bilety:

1. ZTM (w obrębie obowiązywania oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”):

 1. dobowe;
 2. 3-dniowe;
 3. weekendowe;
 4. weekendowe grupowe;
 5. 30-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 6. 90-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 7. seniora;
 8. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń prezydenta m.st. Warszawy. Bilety ZTM nie są honorowane w pociągu „Słoneczny" oraz
w innych o charakterze komercyjnym.

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

Na podstawie WKM ważnej w 1 i 2 strefie ZTM

Jeżeli pociąg przyspieszony KM:

 1. zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od stacji na linii:
 • nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
 • nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
 • nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
 • nr 9 Warszawa – Działdowo: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od stacji zatrzymania pociągu);
 1. nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:
 • nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek, np. dla pociągu „Wiedenka” i „Bolimek”,
 • nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
 •  nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Płocka.

Honorowanie biletów w pociągach lotniskowych

1. Na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina:

1) w pociągach lotniskowych uruchamianych przez KM honorowane są bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowzany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu;

2) w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

 1. jednorazowe,
 2. strefowe czasowe,
 3. abonamentowe,
 4. okresowe:
 • odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
 • strefowe: miesięczne, kwartalne,
 • sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty

oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

2. Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM

w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny).

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Dodatkowo w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, bilety z taryfy ZTM są honorowane w  pociągach KM, na odcinkach wskazanych na podstawie odrębnych komunikatów.

2. PKP Intercity S.A.

„W pociągach uruchamianych przez KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, honorowane są, zakupione najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r. bilety sieciowe (zgodnie z terminem ważności) – wydawane
w formie plastikowych Kart INTERCITY (wg taryfy normalnej i z ulgą 50%), sprzedane przez IC.

Ponadto w przypadku:

nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. (dalej „KM”) może  na wniosek dyspozytora  Spółki „PKP Intercity” S.A. (dalej „IC”) w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów IC. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów IC jest przekazywana pracownikom drużyny konduktorskiej  pociągu, w którym honorowanie ma obowiązywać i komórkom informacji pasażerskiej oraz podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadku honorowania biletów IC w pociągach KM podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem IC ma prawo:

odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM do stacji docelowej wskazanej na bilecie lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do stacji docelowej;
powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do tej stacji.  

Podróżni z biletami IC, którzy zamierzają skorzystać z przejazdu pociągiem KM powinni bezpośrednio po wejściu do pociągu KM zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie odpowiedniego poświadczenia biletu. Poświadczenia dokonują osoby uprawnione, np.: kasjer biletowy, pracownik informacji lub pracownik drużyny konduktorskiej na zasadach i warunkach określonych w taryfie i regulaminie przewoźnika.”

3. Spółki Przewozy Regionalne” (POLREGIO)

Bilety honorowane są przy przejazdach częściowo pociągami osobowymi REGIO uruchamianymi przez „Przewozy Regionalne” i częściowo pociągami osobowymi Kolei Mazowieckich (tj. w relacjach poza województwo mazowieckie, przy przejazdach tylko częściowo po sieci obsługiwanej przez KM - podróż z przesiadkami) wydanych z zastosowaniem postanowień Taryfy TPR, z wyjątkiem:

1) opłat wg taryfy Razem stosowanych przy:

a) ofercie Ty i raz dwa trzy,
b) przejazdach na podstawie REGIOkarty,
c) przejazdach grup zorganizowanych;

2) przejazdów na podstawie:

           a) REGIOkarnetu,
           b) biletów turystycznych;

3) biletów na podstawie zleceń na przejazdy kredytowane.

Na odcinkach Siedlce - Łuków,  Siedlce – Czeremcha i  Łowicz Główny – Kutno obsługiwanych przez obu przewoźników, tj. KM i PR w pociągach KM honorowane są bilety PR (wydane z kas biletowych, terminali mobilnych w pociągu, biletomatów):

 1. jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;
 2. odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;
 3. odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej;
 4. turystyczne;
 5. sieciowe;
 6. REGIOkarnety;
 7. na przewóz bagażu ręcznego, roweru i zwierząt pod nadzorem podróżnego.

 Ponadto Koleje Mazowieckie i Przewozy Regionalne (POLREGIO) wzajemnie honorują bilety,
 w następujących przypadkach:

1) przerwy w ruchu pociągów;
2) nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:
    a) szlaku lub
    b) stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:
         - przekroczy 60 minut, albo
         - nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
    a) opóźnienie pociągu, z którego   podróżni  utracili   połączenie,   przekracza 60 minut, albo
    b) w  ciągu  godziny  od  przybycia  pociągu  z  opóźnieniem  nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający kontynuację podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie;
4) jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 min.) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.
 

4. Warszawska Kolej Dojazdowa

Honorowane są bilety okresowe odcinkowe (imienne i bezimienne) według taryfy normalnej i ulgowej wydane w relacjach do/z:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:

Pruszków/Pruszków WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:

Milanówek/Milanówek Grudów,
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Pruszków/Pruszków WKD.

Pod pojęciem „Grodzisk Maz. WKD” należy rozumieć wszystkie stacje WKD w obrębie miasta Grodzisk Maz. tj: Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1) odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2) opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.


Informacje ważne od 15.12.2019 r.

Dla naszych podróżnych przygotowaliśmy zbiór informacji przydatnych w trakcie podróży, dotyczących honorowania biletów pomiędzy KM a innymi przewoźnikami.

1. ZTM

W ramach obowiązywania oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” w pociągach KM honorowane są bilety ZTM:

1) dobowe;
2) 3-dniowe;
3) weekendowe;
4) weekendowe grupowe;
5) 30-dniowe;
6) 90-dniowe;
7) seniora;
8) dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci
oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy i Zarządzeń prezydenta m.st. Warszawy (Wykaz przysługujących uprawnień ZTM). Bilety ZTM nie są honorowane w pociągu „Słoneczny” oraz w innych o charakterze komercyjnym.

Uwaga: z wyjątkiem połączeń lotniskowych na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina w pociągach KM nie są ważne bilety czasowe (20-minutowe) i jednorazowe przesiadkowe (75-minutowe na 1. strefę i 90-minutowe na 1. i 2. strefę).

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

Na podstawie biletów ważnych w 1 i 2 strefie ZTM, jeżeli pociąg przyspieszony KM:

1) zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od ostatniej/pierwszej stacji zatrzymania pociągu, np. na linii:
    a) nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
    b) nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
    c) nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
    d) nr 9 Warszawa – Działdowo: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od  stacji         zatrzymania pociągu);
2) nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:
    a) nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek, np. dla pociągu „Wiedenka” i „Bolimek”,
    b) nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
    c) nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Płocka.

Powyższe zasady dotyczą również uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikających z taryfy przewozowej ZTM

Na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina:

1) w pociągach lotniskowych linii RL uruchamianych przez KM honorowane są bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowzany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu;

2) w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są wszystkie rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub  ulgowej):
    a) jednorazowe,
    b) strefowe czasowe,
    c) abonamentowe,
    d) okresowe:
       - odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
       - strefowe: miesięczne, kwartalne,
       - sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty
    oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

Bilet jednorazowy KM wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie
w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny).

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Ponadto w związku z planowanymi remontami i nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz prowadzonymi na ten czas zmianami w kursowaniu pociągów KM lub pojazdów komunikacji miejskiej ZTM mogą być wprowadzane czasowe honorowania w zakresie odcinków położonych w obszarze obwiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

2. Przewozy Regionalne (POLREGIO)

Przy przejazdach częściowo pociągami osobowymi REGIO uruchamianymi przez „Przewozy Regionalne” i częściowo pociągami osobowymi Kolei Mazowieckich (tj. w relacjach poza województwo mazowieckie, przy przejazdach tylko częściowo po sieci obsługiwanej przez KM - podróż z przesiadkami) honorowane są bilety wydane z zastosowaniem postanowień Taryfy TPR, z wyjątkiem:
1) opłat wg taryfy Razem stosowanych przy:
    a) ofercie Ty i raz dwa trzy,
    b) przejazdach na podstawie REGIOkarty,
    c) przejazdach grup zorganizowanych;
2) przejazdów na podstawie:
    a) REGIOkarnetu,
    b) biletów turystycznych;
3) biletów na podstawie zleceń na przejazdy kredytowane.

Na odcinkach obsługiwanych przez obu przewoźników KM i PR, tj.: Siedlce - Łuków,  Siedlce – Czeremcha:

 1. w pociągach KM honorowane są bilety PR (wydane wg Taryfy TPR):
  a) jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;
  b) odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
  c) odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej,
  d) bilety turystyczne,
  e) bilety turystyczne + Czechy,
  f) REGIOkarnety
  g) bilety sieciowe,
  h) bilety wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).
   
 2. w pociągach REGIO Przewozów Regionalnych honorowane są bilety KM (wydane z kas biletowych, terminali mobilnych w pociągu, z biletomatów), w tym zakodowane na Karcie Mazowieckiej:
  1) sieciowe KM;
  2) jednorazowe i odcinkowe wydane:
      a) wg oferty: KM-35, Firma z KM,
      b) z ulgą: na Kartę Dużej Rodziny, 75%.

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto Koleje Mazowieckie i Przewozy Regionalne (POLREGIO) wzajemnie honorują bilety w następujących przypadkach:

1) przerwy w ruchu pociągów;
2) nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:
    a) szlaku lub
    b) stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:
         - przekroczy 60 minut, albo
         - nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
    a) opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut, albo
    b) w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem  nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający kontynuację podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie;
4) jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 min.) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.

3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA)

Przy przejazdach częściowo pociągiem kategorii ŁKA uruchamianym przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną i częściowo pociągiem osobowym uruchamianym przez KM lub odwrotnie oraz na odcinku wspólnym Kutno – Łowicz Gł., należność za przejazd ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi, na której odbywa się przejazd, z uwzględnieniem stacji stycznej: Kutno, Łowicz Gł., Skierniewice, zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) oraz Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).

Na odcinku Łowicz Główny – Kutno obsługiwanym przez obu przewoźników KM i ŁKA

Honorowanie biletów na odcinku Łowicz Gł. - Kutno

1. w pociągach osobowych KM honorowane są bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane na przejazdy pociągami kategorii ŁKA wg taryfy podstawowej:

a) jednorazowe normalne lub z ulgami ustawowymi,
b) okresowe odcinkowe imienne na przejazdy „w jedną stronę” lub  i „tam i z powrotem”:
- tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej,
- miesięczne wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi, oraz
- miesięczne wg oferty „bilet promocyjny",
- dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT),
c) na przewóz roweru, psa, bagażu podręcznego;

2. w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA honorowane będą bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KM (z kas biletowych i z kas mobilnych, z biletomatów, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):

a) wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymiw bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
b) sieciowe KM,
c) dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto KM i ŁKA wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1) odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2) opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

4. PKP Intercity

W przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

na wniosek dyspozytora drugiego przewoźnika "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. (dalej „KM”)” S.A. lub „PKP Intercity” S.A. (dalej „IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów IC/KM, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów IC/KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem IC/KM ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM/ IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie IC/KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC/KM nie dojeżdża do stacji docelowej.
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie IC/KM pociągiem uruchamianym przez KM/ IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC /KM nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami IC/KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem KM/IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

1. przewozu pasażerów z biletami KM w:
a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP).

2. przypadków:
a) odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny,
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

5. Warszawska Kolej Dojazdowa

W pociągach Kolei Mazowieckich i WKD wzajemnie honorowane są bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne wydane w następujących relacjach:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Pod pojęciem „Grodzisk Maz. WKD” należy rozumieć wszystkie stacje WKD w obrębie miasta Grodzisk Maz. tj: Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna.

Wzajemne honorowanie biletów, wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy spółkami Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie, dotyczy wyłącznie biletów okresowych na przejazdy osób w ww. relacjach. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu spółki, której środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W związku z powyższym, podróżni z ważnymi ww. biletami na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz rzeczy, psa i roweru, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Kategoria: